Aktualności PINB w Dębicy

WAŻNE! PRZYPOMNIENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY

Przypominam, że waznym obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości jest odśnieżanie dachów budynków oraz usuwanie sopli i nawisów śnieznych. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. 1 metr sześcienny puchu śniegowego waży ok.200 kg., śniegu mokrego ok. 800 kg., natomiast lodu

Czytaj więcej »

KONTAKT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy ul. Parkowa 239-200 Dębicatel./fax 14 6834030e-mail: biuro@pinbdebica.pl EPUAP:PINBDebica Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy mgr inż. Wojciech Gleń Godziny pracy : poniedziałek –   7.30 – 15.30 wtorek – 7.30 – 16.00 środa -7.30 – 15.30 czwartek -7.30 – 15.30 piątek -7.30 – 15.30 Wnioski

Czytaj więcej »

STANOWISKO GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU W SPRAWIE KLAUZULOWANIA MAP

W lipcu br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmianynie tylko w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale również w ustawie Prawo budowlane. Dla uzupełnienia wiadomości przedstawiamlist Głównego Geodety Kraju, zawierający wyjaśnienia w kwestii klauzulowania map. List Głównego

Czytaj więcej »

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy w sprawie zmiany zasad przyjmowania klientów w czasie stanu epidemiiSzanowni Państwo !W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. uruchomiliśmy procedury dotyczące przyjęć klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy z zachowaniem obowiązujących reżimów

Czytaj więcej »

INFORMACJE

ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W PINB W DĘBICY

 1. Wizyty klientów w celu wglądu do akt dokumentów umawiamy telefonicznie (tel. 14 683 40 30) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.
 2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną.
 3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.
 4. Proszę przywołać dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie stolika obsługi pracownika i zgłoszenie mu celu swojej wizyty.
 5. Decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
 6. Umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności, – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor.odo@onet.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
 4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), podmioty IT u Administratora, organy kontroli.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania danych osobowych.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępnia się dane wyznaczonego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl