• Dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę albo skuteczne zgłoszenie na zasadach po 18.09.2020r.
 • (decyzja o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie wydane /przyjęte na podstawie projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE :


1.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) pobierz

2.Oświadczenie projektanta  / projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego pobierz 

3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) pobierz

 • 3.1. Karta ewidencyjna budynku (PB-16.1) pobierz
 • 3.2. Karta ewidencyjna budowli lub obiektu liniowego (PB.16.2) pobierz
 • 3.3. Oświadczenie kierownika budowy pobierz

3.a. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego(PB-16a) pobierz

 • 3.a.1. Karta ewidencyjna budynku (PB-16.a.1) pobierz
 • 3.a.2. Oświadczenie kierownika budowy pobierz

4. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) pobierz

 • 4.1. Karta ewidencyjna budynku (PB-17.1) pobierz
 • 4.2. Karta ewidencyjna budowli lub obiektu liniowego (PB.17.2) pobierz
 • 4.3. Oświadczenie kierownika budowy pobierz

4a. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót (PB-17a) pobierz

 • 4.a.1. Karta ewidencyjna budynku (PB-17.a.1) pobierz
 • 4.a.2. Karta ewidencyjna budowli lub obiektu liniowego (PB.17.a.2) pobierz
 • 4.a.3. Oświadczenie kierownika budowy przed zakończeniem wszystkich robót pobierz

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

1.Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) pobierz

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

1.Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (PB-10) pobierz

Oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

1. Oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) pobierz

Oświadczenia Inwestora:

1. Oświadczenie Inwestora o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej pobierz 

2. Oświadczenie Inwestora o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi pobierz

 

 • Dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę albo skuteczne zgłoszenie na zasadach obowiązujących przed 18.09.2020 r.

 

Druki zostały opracowane w celu ułatwienia przygotowania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

1.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych pobierz

2.1.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (budynek) pobierz

2.2.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (budowla, obiekt liniowy) pobierz

3.1.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (budynek) pobierz

3.2.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (budowla, obiekt liniowy) pobierz

4.Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych pobierz

5.Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza pobierz

6.Informacja geodety pobierz

7.Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego pobierz

8.Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentu pobierz

9.1.Wniosek o wydanie zaświadczenia (Kpa) pobierz

9.2.Wniosek o wydanie zaświadczenia (Prawo budowlane) pobierz