Aktualności PINB w Dębicy

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu      W związku z zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych powodujących intensywne opady śniegu, przypominam właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych o

Czytaj więcej »

Komunikat PINB w Dębicy o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Komunikat PINB w Dębicy o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że 30 listopada 2023 roku, mija termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt

Czytaj więcej »

Komunikat PINB w Dębicy w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

Komunikat PINB w Dębicy w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych oraz mając na uwadze częste przypadki zatrucia czadem oraz pojawiające się wybuchy gazu czy pożary związane z nieszczelnymi urządzeniami spalającymi paliwa,

Czytaj więcej »

INFORMACJE

ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W PINB W DĘBICY

 1. Wizyty klientów w celu wglądu do akt dokumentów umawiamy telefonicznie (tel. 14 683 40 30) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.
 2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną.
 3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.
 4. Decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
 5. Umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności, – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor.odo@onet.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
 4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), podmioty IT u Administratora, organy kontroli.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania danych osobowych.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępnia się dane wyznaczonego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl