Mapka

W lipcu br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany
nie tylko w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale również w ustawie Prawo budowlane. Dla uzupełnienia wiadomości przedstawiam
list Głównego Geodety Kraju, zawierający wyjaśnienia w kwestii klauzulowania map.

List Głównego Geodety Kraju z 10 września 2020 r. w sprawie klauzulowania map

koronawirus m

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy w sprawie zmiany zasad przyjmowania klientów w czasie stanu epidemii
Szanowni Państwo !
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. uruchomiliśmy procedury dotyczące przyjęć klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

Klientów załatwiających sprawy w Inspektoracie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Inspektoratu i przełożenie wizyty na inny termin.

Wnioski, dokumenty i inną korespondencję w dalszym ciągu można składać do skrzynki wystawionej przy wejściu (w budynku) w którym mieści się siedziba Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy przy ul. Parkowej 2 – w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przed planowaną wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie PINB w Dębicy.

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń

Zasady przyjęć klientów w PINB w DĘBICY
1. Wizyty klientów umawiamy telefonicznie (tel. 14 683 40 30) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.
2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.
3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.
4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą. Osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do budynku.
5. Przed wejściem do budynku proszę przywołać dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie drzwi wejściowych pracownika i zgłoszenie mu celu swojej wizyty.
6. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.
7. Osób nieumówionych nie przyjmujemy,
8. Decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
9. Przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
10. Umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
11. Nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń

  prawo obraz

Ułatwienia w rozpatrywaniu spraw z zakresu nadzoru budowlanego w okresie epidemii.

Informujmy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z klientami, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju - Robert Nowicki, w dniu 27.03.2020 r., podpisał pismo z wytycznymi dla organów, dotyczące rozpatrywania m.in. spraw z zakresu nadzoru budowlanego w okresie epidemii.

Od teraz składanie wszelkich podań możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ułatwienia obejmują większość procedur budowlanych, w szczególności:
• zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
• zawiadomienia o zakończeniu budowy,
• wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Tak złożone podania będą podlegały uzupełnieniu braków formalnych (dostarczenie oryginałów dokumentów), na co obywatel będzie miał 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. Taki sposób postępowania przyśpieszy załatwienie sprawy.

W międzyczasie organy powinny dokonać analizy złożonej w formie elektronicznej dokumentacji, tak by załatwić możliwie najszybciej sprawę po dostarczeniu wymaganych oryginałów.
Zachęcamy do wnoszenia wszelkich podań za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem funkcji „pismo ogólne”.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy przypomina:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.:

W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22:

Rozdział  3

TABLICA INFORMACYJNA ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

§  13. 

1.  Tablica informacyjna zawiera:

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;

2) numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;

4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy,

b) kierowników robót,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantów;

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia;

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

2.  Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

3.  Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

§  14.

1.  Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ( dane BIOZ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

   koronawirus m

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy w sprawie zmiany zasad przyjmowania klientów w czasie stanu epidemii

Szanowni Państwo ! 

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. uruchomiliśmy procedury dotyczące przyjęć klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.
Klientów załatwiających sprawy w Inspektoracie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Inspektoratu i przełożenie wizyty na inny termin.

Wnioski, dokumenty i inną korespondencję w dalszym ciągu można składać do skrzynki wystawionej przy wejściu (w budynku) w którym mieści się siedziba Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy przy ul. Parkowej 2 – w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przed planowaną wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie PINB w Dębicy.

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń

Zasady przyjęć klientów w PINB w DĘBICY


1. Wizyty klientów umawiamy telefonicznie (tel. 14 683 40 30) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.
2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.
3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.
4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą. Osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do budynku.
5. Przed wejściem do budynku proszę przywołać dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie drzwi wejściowych pracownika i zgłoszenie mu celu swojej wizyty.
6. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.
7. Osób nieumówionych nie przyjmujemy,
8. Decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
9. Przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
10. Umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
11. Nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia
3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (tel. 14 6834030 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)