Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy przypomina:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.:

W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22:

Rozdział  3

TABLICA INFORMACYJNA ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

§  13. 

1.  Tablica informacyjna zawiera:

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;

2) numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;

4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy,

b) kierowników robót,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantów;

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia;

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

2.  Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

3.  Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

§  14.

1.  Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ( dane BIOZ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje że w związku z ZARZĄDZENIEM NR 17 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:
• 24 grudnia 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy
• 15 grudnia 2018 r. wyznacza się dniem pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w  Dębicy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2.

2.  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia

3.   Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

4.   Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa  dotyczących spraw   z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.

5.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych        ( tzw. podmioty przetwarzające).

6.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

8.   Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.   W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje, że w związku z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz ZARZĄDZENIEM NR 10 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniajacym zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

4 maja 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy
19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Całość korespondencji kierowanej do PINB w Dębicy przyjmuje sekretariat. Sprawy mogą być przesłane za pośrednictwem poczty, faksem lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu.

Każde pismo powinno zawierać:
- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji,
- wskazanie czego dotyczy sprawa,
- poświadczenie kserokopii dokumentów, które posiada skarżący,
- podpis.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz. 46).
Jednocześnie informujemy że w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń, wprowadzono nowe przykładowe formularze dostępne w zakładce wzory druków.