Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, oraz na podstawie § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, informuję, że

• wyłączamy bezpośrednią obsługę petentów oraz możliwość umawiania się w siedzibie PINB,

• w sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.                                          

                                           POWIATOWY INSPEKTOR

                                             Nadzoru Budowlanego

                                               w Dębicy

                                             mgr inż. Wojciech Gleń

W związku z Zarządzaniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dnia wolnego od pracy dla pracowników administracji rządowej; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje że:   
• 27 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy 
• 14 grudnia 2019 r. jest dniem pracy w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanym w Dębicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy przypomina:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.:

W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22:

Rozdział  3

TABLICA INFORMACYJNA ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

§  13. 

1.  Tablica informacyjna zawiera:

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;

2) numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;

4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy,

b) kierowników robót,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantów;

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia;

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

2.  Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

3.  Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

§  14.

1.  Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ( dane BIOZ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy informuje, że w związku z ZARZĄDZENIEM NR 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dla pracowników administracji rządowej :
• 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dębicy
• 11 maja 2019 r. ustala sie dniem pracy w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanym w Dębicy

 

 WAŻNE !!!

     W związku z nastaniem okresu zimowego, możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych powodujących intensywne opady śniegu, przypominam właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych. Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej. Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) 

         W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje z zakładce KOMUNIKATY

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Dębicy

mgr inż. Wojciech Gleń

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2.
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia
  3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
  5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..