Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) osoba dokonująca okresowej kontroli co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt 1 ww. przepisu.


  1. datę przeprowadzenia kontroli;
  2. imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
  3. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
  4. określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
  5. zakres kontroli;
  6. ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
  7. zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
  8. metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
  9. zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

W zaleceniach wskazuje się: czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin ich wykonania.


Do protokołu z okresowej kontroli dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5.