KOMUNIKAT 2.2021

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców
i Administratorów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

    Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że 30 listopada 2022 roku, mija termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych.
   Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
     Jednocześnie informuję że zgodnie z art. 62a ust. 2 ustawy Prawo budowlane protokół zawiera co najmniej:
 datę przeprowadzenia kontroli;
 imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
 imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
 określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
 zakres kontroli;
 ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
 zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
 metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
 zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
W zaleceniach wskazuje się:
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
Do protokołu dołącza się kopie zaświadczeń o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń

wersja pdf