SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Całość korespondencji kierowanej do PINB w Dębicy przyjmuje sekretariat. Sprawy mogą być przesłane za pośrednictwem poczty, faksem lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu.

Każde pismo powinno zawierać:
– imię i nazwisko,
– adres do korespondencji,
– wskazanie czego dotyczy sprawa,
– poświadczenie kserokopii dokumentów, które posiada skarżący,
– podpis.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz.U. nr 5, poz. 46).
Jednocześnie informujemy że w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń, wprowadzono nowe przykładowe formularze dostępne w zakładce wzory druków.