INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY O KONTROLACH OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH


Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że 31 maja 2022 roku, mija termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)


Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.


Kontrole, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.) mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń