WZORY DRUKÓW

Dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę albo skuteczne zgłoszenie przed 18.09.2020 r.

Druki zostały opracowane w celu ułatwienia przygotowania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

1.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych pobierz

2.1.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (budynek) pobierz

2.2.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (budowla, obiekt liniowy) pobierz

3.1.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (budynek) pobierz

3.2.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (budowla, obiekt liniowy) pobierz

4.Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych pobierz

5.Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza pobierz

6.Informacja geodety pobierz

7.Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego pobierz

8.Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentu pobierz

9.1.Wniosek o wydanie zaświadczenia (Kpa) pobierz

9.2.Wniosek o wydanie zaświadczenia (Prawo budowlane) pobierz 

Dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę albo skuteczne zgłoszenie na zasadach po 18.09.2020r.(decyzja o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie wydane /przyjęte na podstawie projektu zgospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE :

1.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) pobierz

2.Oświadczenie projektanta  / projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego pobierz

3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) pobierz

3a. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego(PB-16a) pobierz

4. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) pobierz

4a. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót (PB-17a) pobierz

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

1.Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) pobierz

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

1.Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (PB-10) pobierz