Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

ul. Parkowa 2
39-200 Dębica
tel./fax 14 6834030
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPUAP:PINBDebica

 

nr rachunku dla opłat skarbowych: Urząd Miejski w Dębicy,
PEKAO S.A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19

 

Godziny pracy :

poniedziałek -   7.30 - 15.30

wtorek - 7.30 - 16.00

środa -7.30 - 15.30

czwartek -7.30 - 15.30

piątek -7.30 - 15.30

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

w każdy roboczy poniedziałek w godzinach, od 14 00 do 15 00.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,

Powiatowy Inspektor przyjmuje w następnym dniu roboczym.

 

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przekazane dane stanowią wyłącznie przedmiot przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c w.w. rozporządzenia. Administratorem powyższych danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem: http://www.pinbdebica.pl

Zakres Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy - Prawo budowlane - należą:

1. Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48 – 51, art.54, art.55, art.57 ust.4, 7 i 8, art.59, art.59a, art.59c ust.1, art.59d ust.1, art.59g ust.1, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71a, art.74, art.75 ust.1 pkt3 lit. a, art.76, art.78 oraz art.97 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.

Zadania nadzoru budowlanego wykonują:

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 2. Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organem nadzoru budowlanego I instancji jest:

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do spraw dla których organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji jest Wojewoda.

Organem nadzoru budowlanego II instancji jest:

 1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego (tekst jednolity – Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
 2. Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (kompetencje WINB w Rzeszowie).
 3. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 4. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

 

Utworzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Inspektoraty nadzoru budowlanego jako oddzielne służby, zostały wyodrębnione ze struktur administracji, zostały one przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają jako urzędy administracji państwowej o właściwości ogólnej. Inspektorat jest urzędem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej i realizuje zadania na obszarze Powiatu Dębickiego.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
2. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy.

STOSOWANIE PONIŻSZYCH FORMULARZY NIE JEST OBOWIĄZKOWE.

Druki zostały opracowane w celu ułatwienia przygotowania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

 

Dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę albo skuteczne zgłoszenie przed 18.09.2020 r.

1.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych pobierz

2.1.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (budynek) pobierz

2.2.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (budowla, obiekt liniowy) pobierz

3.1.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (budynek) pobierz

3.2.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (budowla, obiekt liniowy) pobierz

4.Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych pobierz

5.Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza pobierz

6.Informacja geodety pobierz

7.Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego pobierz

8.Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentu pobierz

9.1.Wniosek o wydanie zaświadczenia (Kpa) pobierz

9.2.Wniosek o wydanie zaświadczenia (Prawo budowlane) pobierz 

 

Dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę albo skuteczne zgłoszenie na zasadach po 18.09.2020r. (decyzja o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie wydane /przyjęte na podstawie projektu zgospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego)

1.Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (po 18.09.2020) pobierz

 

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

1.Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego pobierz