Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy przypomina:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.:

W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22:

Rozdział  3

TABLICA INFORMACYJNA ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

§  13. 

1.  Tablica informacyjna zawiera:

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;

2) numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;

4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy,

b) kierowników robót,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantów;

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia;

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

2.  Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

3.  Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

§  14.

1.  Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ( dane BIOZ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.